Viện Nghiên cứu Thị trường – Truyền thông Quốc tế tổ chức Giao ban đánh gía lại Chương trình chào Xuân 2022 và triển khai công tác

(HNTT) – Nhằm đánh giá tiến độ các hoạt động, những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ chung của Viện IMRIC được triển khai đầu năm 2022 và định hướng hoạt động theo từng mảng công tác. Sáng ngày 20/02/2022, tại văn phòng Viện nghiên cứu thị trường – truyền thông … Đọc tiếp Viện Nghiên cứu Thị trường – Truyền thông Quốc tế tổ chức Giao ban đánh gía lại Chương trình chào Xuân 2022 và triển khai công tác